چاپ تراکت چاپ انواع تراکت تبلیغاتی در ابعاد دلخواه چاپ روی تحریر و گلاسه از تک رنگ تا 4 رنگ 02133971721 02133927947 http://leaflets.mihanblog.com 2018-12-12T07:34:17+01:00 text/html 2013-06-02T12:12:41+01:00 leaflets.mihanblog.com پوستر انتخابات شوراها http://leaflets.mihanblog.com/post/7 <div align="center"><img src="http://upload7.ir/images/81838626028430325328.jpg" alt="پوستر انتخابات شوراها" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://upload7.ir/images/03041693694324368045.jpg" alt="پوستر انتخاباتی شورای شهر" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br>انواع&nbsp; پوستر انتخاباتی شورای شهر <br><br>در ابعاد دلخواه شما <br><br>در تیراژ مختلف تحویل فوری <br><br>این مرکز مجهز به 2 دستگاه دو ورقی 4 همزمان میباشد <br><br>حداکثر چاپ افست ما 50*70 میباشد text/html 2013-06-02T12:11:36+01:00 leaflets.mihanblog.com تراکت انتخاباتی شورای شهر http://leaflets.mihanblog.com/post/6 <div align="center"><img src="http://upload7.ir/images/81838626028430325328.jpg" alt="تراکت انتخابات شوراها" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://upload7.ir/images/71907603423531674470.jpg" alt="تراکت انتخابات شورای شهر" align="" border="0" height="476" hspace="0" vspace="0" width="340"><br><br><img src="http://upload7.ir/images/03041693694324368045.jpg" alt="تراکت انتخاباتی شورای شهر" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br>&nbsp;چاپ انواع تراکت انتخاباتی شورای شهر <br><br>در ابعاد دلخواه شما <br><br>در تیراژ مختلف تحویل فوری <br><br>این مرکز مجهز به 2 دستگاه دو ورقی 4 همزمان میباشد <br><br>حداکثر چاپ افست ما 50*70 میباشد text/html 2013-06-02T12:09:59+01:00 leaflets.mihanblog.com کارت ویزیت انتخاباتی شورای شهر http://leaflets.mihanblog.com/post/5 <div align="center"><div align="center">چاپ کارت ویزیت انتخاباتی شورای شهر <br><img src="http://upload7.ir/images/93404166596625549000.jpg" alt="کارت ویزیت انتخابات شورای شهر " align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><img src="http://static.niazerooz.com/Im/O/92/0231/L6350475507351.jpg" alt="چاپ تراکت انتخابات شوراها " align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>گلاسه بدون روکش &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(0, 0, 204);"><strong>یک رو 17000ت &nbsp;&nbsp;&nbsp; دورو 21000 ت</strong></span><br>سلفون براق&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; یک رو 18000 ت &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; دورو 22500 ت <br>سلفون مات &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یک رو18500 ت&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دورو 230000 ت</div> text/html 2013-05-15T13:23:01+01:00 leaflets.mihanblog.com تراکت تبلیغاتی آرایشگاه http://leaflets.mihanblog.com/post/4 <div align="center">طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی آرایشگاه زنانه و مردانه&nbsp; با پایین ترین قیمت و بالا ترین کیفیت <br><br><img src="http://graphic.ir/pictures/__2/___28/teraket_20110410_1804285802.jpg" alt="تراکت آرایشگاه زنانه" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-05-15T13:04:43+01:00 leaflets.mihanblog.com تراکت تبلیغاتی بیمه http://leaflets.mihanblog.com/post/3 <div align="center">چاپ انواع تراکت تبلیغاتی بیمه در سریع ترن زمان ممکن <br>در ابعاد مختلف و دلخواه شما .<br><br><img src="http://www.axrizan.com/wp-content/uploads/2012/07/Teraket-web.jpg" alt="تراکت تبلیغاتی بیمه " align="" border="0" height="401" hspace="0" vspace="0" width="535"><br><img src="http://www.axrizan.com/wp-content/uploads/2013/03/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="تراکت بیمه " align="" border="0" height="394" hspace="0" vspace="0" width="665"><br></div> text/html 2013-05-14T13:10:04+01:00 leaflets.mihanblog.com تراکت تبلیغاتی http://leaflets.mihanblog.com/post/2 <a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=3Atwx_G7znWSAM&amp;tbnid=z46AOWJYES09wM:&amp;ved=0CAgQjRwwADgY&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.negarkhaneh.ir%2F~fekrjoo%2FPicDetail-147536%2F&amp;ei=JzmSUdnEAabm7Aan44HQDA&amp;psig=AFQjCNH2odKJ791xuL29kJWLVt9IBatGxw&amp;ust=1368623783071181" data-ved="0CAgQjRwwADgY"></a><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=3Atwx_G7znWSAM&amp;tbnid=z46AOWJYES09wM:&amp;ved=0CAgQjRwwADgY&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.negarkhaneh.ir%2F~fekrjoo%2FPicDetail-147536%2F&amp;ei=JzmSUdnEAabm7Aan44HQDA&amp;psig=AFQjCNH2odKJ791xuL29kJWLVt9IBatGxw&amp;ust=1368623783071181" data-ved="0CAgQjRwwADgY"><img alt="تراکت تبلیغاتی" src="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2012/7/fekrjoo_30041808.jpg" align="" border="0" height="486" hspace="0" vspace="0" width="343"></a></p><p align="center">امروزه تراکت تبلیغاتی بخش عمده ای از تبلیغات محلی و حتی گسترده تر را تحت پوشش خود دارد <br></p><p align="center">و از نظر از اطلاع رسانی مشاغل مختلف به صورت تصویری و متن استفاده میشود <br></p><p align="center"><br></p><p align="center">در این راستا چاپ کتیبه میتواند خدمات چاپ تراکت تبلیغاتی را در بالا ترین کیفیت&nbsp; و پایین ترین قیمت به شما ارائه دهد .<br></p><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=3Atwx_G7znWSAM&amp;tbnid=z46AOWJYES09wM:&amp;ved=0CAgQjRwwADgY&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.negarkhaneh.ir%2F~fekrjoo%2FPicDetail-147536%2F&amp;ei=JzmSUdnEAabm7Aan44HQDA&amp;psig=AFQjCNH2odKJ791xuL29kJWLVt9IBatGxw&amp;ust=1368623783071181" data-ved="0CAgQjRwwADgY"></a> text/html 2013-05-13T14:36:36+01:00 leaflets.mihanblog.com چاپ تراکت http://leaflets.mihanblog.com/post/1 <div align="center">چاپ انواع تراکت تبلیغاتی در تالاترین کیفیت و ارزان ترین قیمت <br><img src="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTUGDVlvgXOxY0yLUaTGtBdd-cnndiaXP2j26i8hP_zhGQn1CkyQ" alt="چاپ تراکت " align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div>